Privātuma politika

Privātuma politika

 

SIA SD Autocentrs Privātuma Politikas noteikumi (2018. gada 25. maijs)

 1. Šie privātuma noteikumi informē datu subjektu par SIA SD AUTOCENTRS (reģistrācijas numurs: 42103012097) datu apstrādes principiem un datu subjekta tiesībām viņa personas datu apstrādē.
 2. SIA SD AUTOCENTRS vienmēr apstrādā datu subjekta datus uz likumā noteiktajiem pamatiem, kas primāri ir līgums starp SIA SD AUTOCENTRS un datu subjektu, pamatota interese vai datu subjekta piekrišana. SIA SD AUTOCENTRS nodrošina datu subjektam pietiekamu informāciju par informācijas apstrādes pamatiem un apmēru. Personas dati tiek apstrādāti apmērā, kuru ierobežo apstrādes tiesiskais pamats un kas minimāli nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai.
 3. SIA SD AUTOCENTRS uzstāda par mērķi nodrošināt korektu un caurspīdīgu personas datu apstrādi. Šo mērķu sasniegšanai datu subjektam vienmēr ir tiesības pārbaudīt apstrādājamos datus un vajadzības gadījumā tos labot. Uz jautājumiem un iesniegumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību, atbild SIA SD AUTOCENTRS klientu apkalpotāji mūsu uzņēmumā vai uz uzņēmuma mājas lapā publicētajiem telefona numuriem. Saziņai par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi, lūdzam izmantot e-pasta adresi birojs@sdautocentrs.lv.
 4. SIA SD AUTOCENTRS apstrādā personas datus uz šo noteikumu pamata kā atbildīgais apstrādātājs, galvenokārt mūsu izstrādājumu un pakalpojumu tirdzniecības piedāvājumu sagatavošanas nolūkā. SIA SD AUTOCENTRS var apstrādāt personas datus arī kā citu personu pilnvarots apstrādātājs (piem., pārdodamo izstrādājumu ražotāja un pakalpojumu sniedzēja, līzinga vai apdrošināšanas pakalpojuma piedāvātāja pārstāvis). Citu atbildīgo apstrādātāju pārbaudāmo personas datu apstrādei var tikt piemēroti attiecīgo atbildīgo apstrādātāju privātuma noteikumi, ar kuriem iesakām iepazīties atsevišķi.
 5. SIA SD AUTOCENTRS kā atbildīgais apstrādātājs uz līguma pamata, kas noslēgts ar datu subjektu, apstrādā personas datus, kas nepieciešami ar datu subjektu slēdzamā līguma sagatavošanai, līguma partnera identifikācijai, līguma un no līguma izrietošo papildu saistību (piem., pārdošanas garantija, papildu garantija, atsaukumi) savstarpējai izpildei, saziņai ar valsts iestādēm (t.sk. piemēram ar Ceļu satiksmes drošības direkciju) SIA SD AUTOCENTRS juridisko saistību izpildes nolūkā un tiesisko jautājumu un strīdu risināšanai. Tās ietvaros mēs primāri apstrādājam šādus datus: klienta un viņa pārstāvja vārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, ziņas par transportlīdzekli un ar to saistītajiem pakalpojumiem un attiecīgo saistību izpildi.
 6. SIA SD AUTOCENTRS, kā atbildīgais apstrādātājs pamatotas intereses esamības gadījumā apstrādā personas datus šādā nolūkā:
  1. Klientu bāzes uzturēšanai un analīzei, lai ar analīzes rezultātu palīdzību uzlabotu pakalpojumu un preču klāstu un izveidotu klientiem labākus piedāvājumus;
  2. nododot Klientu apmierinātības pētījumus organizējošam uzņēmumam;
  3. SIA SD AUTOCENTRS reklāmas un informācijas materiālu piegādei pa pastu vai e-pastu (tiešais mārketings).Šajā nolūkā mēs primāri apstrādājam šādus personas datus: klienta un viņa pārstāvja vārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, ziņas par transportlīdzekli un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
 7. SIA SD AUTOCENTRS pastāvīgi attīsta savu preču un pakalpojumu piedāvājumu. Datu subjektiem piedāvājamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas un pieredzes uzlabošanas nolūkā SIA SD AUTOCENTRS ir tiesības papildus šajos noteikumos minētajiem apstrādāt arī citus personas datus. Tādu pašu iemeslu dēļ SIA SD AUTOCENTRS var rasties nepieciešamība apstrādāt datus arī citiem mērķiem, papildus šajos noteikumos noteiktajiem. Šajā punktā norādītās vajadzības rašanās gadījumā SIA SD AUTOCENTRS izvērtē attiecīgās apstrādes tiesiskumu, nodrošina datu subjekta informētību par attiecīgo apstrādi un saistītajām tiesībām saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
 8. SIA SD AUTOCENTRS darbojas kā izstrādājumu un pakalpojumu izplatītājs. Vienlaikus SIA SD AUTOCENTRS savu preču un pakalpojumu pārdošanā izmanto apakšuzņēmējus. Tāpēc datu apstrādei ar šiem noteikumiem pieļaujamajā apmērā var būt nepieciešams vai var būt lietderīga personas datu nodošana mūsu piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem. Patlaban SIA SD AUTOCENTRS šo iemeslu dēļ nodod personas datus pārstāvēto zīmolu Volkswagen un Škoda importieriem.
 9. SIA SD AUTOCENTRS nodrošina, lai visas personas, kurām SIA SD AUTOCENTRS kā atbildīgais apstrādātājs uz 8. punkta pamata nodod personas datus to apstrādei, apstrādātu personas datus stingrā saskaņā ar SIA SD AUTOCENTRS norādījumiem, ar personas datu apstrādes tiesisko pamatu ierobežotā apmērā, atbilstoši mērķim, minimālajā nepieciešamajā apmērā un citā veidā saskaņā ar spēkā esošajām apstrādes tiesībām.
 10. SIA SD AUTOCENTRS saglabā datu subjekta personas datus līdz to apstrādes mērķa sasniegšanai vai apstrādes pamata beigām. SIA SD AUTOCENTRS nevienā gadījumā nesaglabā datus ilgāk nekā līdz tiesību aktos noteikto termiņu beigām vai tikmēr, kamēr tas nepieciešams iespējamo nākotnē sagaidāmo pretenziju un tiesisko strīdu risināšanai. SIA SD AUTOCENTRS glabā personas datus ilgāk nekā 10 gadus tikai uz attiecīga tiesiska pamata vai, pastāvot pamatotai interesei.
 11. Datu subjektam ir šādas tiesības pret SIA SD AUTOCENTRS, ņemot vērā no datu aizsardzības tiesībām un noteikumiem izrietošos ierobežojumus šo tiesību īstenošanā:
  1. tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kuri tiek apstrādāti;
  2. tiesības uz personas datu labošanu, ja personas dati nav pareizi;
  3. tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu;
  4. tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;
  5. tiesības apstrīdēt savu personas datu apstrādi;
  6. tiesības saņemt informāciju par personas datu pārnešanas tiesībām;
  7. tiesības atteikties no turpmākas datu apstrādes.
 12. punktā noteikto tiesību īstenošanai SIA SD AUTOCENTRS lūdz vērsties ar 3. punktā norādīto e-pasta palīdzību. Lūdzam ar šī paša e-pasta palīdzību vērsties ar jautājumiem, kas saistīti ar SIA SD AUTOCENTRS veikto personas datu apstrādi, kuru veic pilnvarotas trešās personas.
 13. Ja datu subjekts ir atteicies no personas datu apstrādes, personas datu nodošanas vai pieprasījis personas datu apstrādes ierobežošanu vai personas datu dzēšanu, SIA SD AUTOCENTRS līgumam atbilstoša pakalpojuma sniegšana datu subjektam var kļūt neiespējama. Šādā gadījumā SIA SD AUTOCENTRS ir tiesības atteikties no līgumā noteikto saistību izpildes un pakalpojuma sniegšanas un/vai vienpusīgi izbeigt starp SIA SD AUTOCENTRS un datu subjektu noslēgto līgumu.
 14. Šie noteikumi ir spēkā no 2018. gada 25. maija. SIA SD AUTOCENTRS var grozīt noteikumus, nosakot jaunu pilnu noteikumu versiju.
Visas tiesības pasargātas sdautocentrs.lv | Mājaslapu veidoja isdev.lv